VTech

0 Item

Loại RS PPS-S

Mã sản phẩm:
Số lượng:

Thông Số Kỹ Thuật

Kit For pipe range For hole demeter Weight Art. No.
(mm) (in) Ø (mm) Ø (in) (kg) (lb)
RS PPS/S 31 AISI 316 0+ 4-17 0+ 0.157-0.669 31-32 1.221-1.260 0.065 0.143 PPSS000003121
RS PPS/S 43 AISI 316 0+ 4-23 0+ 0.157-0.906 43-45 1.693-1.772 0.251 0.553 PPSS000004321
RS PPS/S 50 AISI 316 0+ 8-30 0+ 0.315-1.181 50-52 1.967-2.047 0.3 0.661 PPSS000005021
RS PPS/S 68 AISI 316 0+ 26-48 0+ 1.024-1.890 68-70 2.677-2.756 0.49 1.08 PPSS000006821
RS PPS/S 75 AISI 316 0+ 24-54 0+ 0.945-2.126 75-77 2.953-3.031 0.606 1.336 PPSS000007521
RS PPS/S 100 AISI 316 woc 48-70 1.890-2.756 100-102 3.937-4.016 0.939 2.07 PPSS000010021
RS PPS/S 125 AISI 316 woc 66-98 2.598-3.858 125-127 4.921-5.000 1.306 2.8792 PPSS000012521
RS PPS/S 150 AISI 316 woc 93-119 3.661-4.685 150-152 5.906-5.984 1.649 3.635 PPSS000015021

 

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI